ISO 9001

ISO 14001

HACCP

ISO 22000

Online marketing

OHSAS 18001

Environmentálne technológie

Prieskum trhu

poradenstvo HR

Preklady a tlmočníctvo

Vypracovanie podnikového zámeru

EMAS

CE

AQAP

Príprava pre výhru ceny kvality (EFQM)

ISO 17799

Poradenstvo EUROPGAP

ISO/TS 16949

Pozorovanie výziev pre dotácie

Vyhotovenie projektov

Aktuálne dotácie

Hľadanie dotácie

Kurz interného audítora kvality

Kurz interného audítora pre environmentálny manažment

Školenie manažéra kvality

Zvyšovanie kvalifikácie interných audítorov podľa ISO 14001:2004.

Články

Poradenstvo

Odborný slovník manažérstva kvality

Predstavenie firmy

Politika kvality

Organizačná schéma

Referencie

Kontakt

STandard-Team Kft.
(c) 2005 Všetky práva vyhradené!

Vypracovaie webovej stránky :
Xpedient Tanácsadó Kft.

Reklamný darček , darček Dodávateľ
Velünk Kft.

Manažérstvo kvality. Miesto papierovania zvýšenie účinnosti.

Poradenstvo environmentálneho manažmentu

Online plánovanie designu, vypracovanie webovej stránky. Webová stránka ako lacná pracovná sila.

 

Integrácia systémov riadenia kvality, bezpečnosti a životného prostredia v nadväznosti na procesy riadenia

Nové moderné teórie manažérskeho myslenia a konania kladú na prvé miesto uplatnenie synergického efektu. Osoba manažéra alebo vrcholové vedenie je integrované do - systému integrovaného manažmentu vychádzajúceho z princípov procesného riadenia, založenom na trvalom riadení zmien (manažment zmeny).

Organizácia pri svojom raste štandardizuje svoje procesy, a organizáciu možno charakterizovať ako systém pevnej štruktúry, deklarovaných právomocí a zodpovedností, ktorá za jadro svojho úspechu pokladá minimalizáciu nákladov, vysokú výkonnosť v priehľadných procesoch a flexibilný informačný systém.

Zabezpečenie úspešnosti organizácie rôznymi druhmi manažérskych budovaných systémov sa v dnešnej zložitej ekonomickej situácii stáva čoraz viac samozrejmosťou podľa medzinárodne uznávaných štandardov, ku ktorým patrí:
- systém manažérstva kvality (Quality Management System) – QMS
- systém ochrany životného prostredia (Environmental Management System) – EMS
- systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Ocupation Health and Safety Management System) - SMS

Integrované systémy a procesy
Integrované systémy sú veľmi výhodným spôsobom k vytvoreniu systému riadenia, ktorý zohľadňuje nielen kvalitu výrobkov a služieb, ale aj prístup k životnému prostrediu a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Okrem toho systémový prístup zaručí orientáciu v legislatívnych požiadavkách a ich naplnení, znižuje administratívnu náročnosť a šetrí finančné zdroje.

Integrovaný systém riadenia podľa ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 je výhodné zaviesť a integrovať do jediného fungujúceho systému riadenia, ktorý sa tak stane funkčným nástrojom riadenia a zabezpečí predchádzanie všetkým rizikám v činnostiach organizácie.
Jednotlivé systémové nástroje, ako je plánovanie, riadenie dokumentácie, záznamov, interné audity, nápravné a preventívne opatrenia, nezhody a preskúmanie vedením je spoločné všetkým trom normám. Môžeme tvrdiť, že ak má firma zavedený systém riadenia kvality, potom k integrovanému systému chýba oveľa menší krok než na zavedenie systému riadenia kvality od začiatku.
Systémové nástroje sú už vytvorené, riziká voči zamestnancom a okoliu musia byť už zo zákona zmapované a podchytené. Potom už zostáva zmapovať riziká voči životnému prostrediu a všetky oblasti integrovať do jediného funkčného systému riadenia a zohľadniť to v procesoch spoločnosti.

Podobnosti v systémoch riadenia:
• historický vývoj (od vstupného auditu cez riadenie procesov k integrovanému riadeniu),
• sústreďovanie pozornosti na organizačné (nie technické) stránky a zodpovednosť riadiacej sféry,
• rôzne ciele systémov, pričom riadenie procesu zostáva predmetom systémov,
• nutná spolupráca jednotlivých častí výrobného reťazca,
• motivácia rozvoja systémov viac externými ako internými vplyvmi,
• výskyt viacerých identických prvkov a nástrojov (stratégia, vnútorné riadenie, informovanie, audit, merania a pod.),
• rovnaká kultúra pre úspešné použitie systémov.

Rozdiely v systémoch riadenia:
• zameranie systémov na rôzne subjekty a ciele,
• požiadavky iných partnerov,
• rôzny stupeň prenesenia zvýšených nákladov na zákazníka,
• rôzny stupeň prisudzovania dôležitosti (väčšia dôležitosť kvalite sa viac kryje s výrobným procesom),
• rozdielny dôraz na neustále zlepšovanie.

Organizácia si pôsobením v podnikateľskom prostredí integruje tie požiadavky do svojich procesov, ktoré sú odvodené od požiadaviek majiteľov, ako aj od prostredia, v ktorom dochádza k vplyvom na majetok, ľudské zdroje a na životné prostredie.

 

Web predbieha v reklame noviny

Pred šiestimi rokmi patril internetu vo Veľkej Británii trhový podiel len vo výške jedného percenta

Zásady manažérstva kvality

Aby sa organizácia úspešne viedla a fungovala, je nevyhnutné ju usmerňovať a riadiť systematickým a transparentným spôsobom. Úspech môže priniesť zavedenie a udržiavanie systému manažérstva, ktorý sa navrhol tak, aby trvalo zlepšoval výkonnosť a súčasne sa zaoberal potrebami všetkých zainterosovaných strán. Manažérstvo organizácie zahŕňa okrem ďalších manažérskych disciplín aj manažérstvo kvality.

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Požiadavky systému manažérstva kvality predovšetkým v oblasti pracovného prostredia ovplyvňujú nielen vlastných zamestnancov, ale aj verejnosť v bezprostrednom okolí podniku. Preto sa kladie čoraz väčší dôraz na splnenie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov podniku pri práci v súvislosti s novými právnymi požiadavkami týkajúcimi sa nebezpečných havárii i občanov v rizikovej zóne v okolí podnikov.

Integrácia systémov riadenia kvality, bezpečnosti a životného prostredia v nadväznosti na procesy riadenia

Nové moderné teórie manažérskeho myslenia a konania kladú na prvé miesto uplatnenie synergického efektu. Osoba manažéra alebo vrcholové vedenie je integrované do - systému integrovaného manažmentu vychádzajúceho z princípov procesného riadenia, založenom na trvalom riadení zmien (manažment zmeny).
Pýtajte našu ponuku tu!
Po krátkom dotazníku
Vás navštívi náš
pracovník s ponukou!
Szavazás

Podľa Vás je Systém manažérstva kvality užitočný?

My už máme a podľa nás sa to oplatilo zaviesť
Systém nie je veľmi užitočný, ale certifikát sme potrebovali, lebo ho od nás už veľakrát pýtali
Už sme oľutovali, že sme zaviedli systém, lebo zdržiava našu prácu
Získanie certifikátu nám zabezpečil dobrý hospodársky výsledok, a samotný systém je tiež dobrá vec