ISO 9001

ISO 14001

HACCP

ISO 22000

Online marketing

OHSAS 18001

Environmentálne technológie

Prieskum trhu

poradenstvo HR

Preklady a tlmočníctvo

Vypracovanie podnikového zámeru

EMAS

CE

AQAP

Príprava pre výhru ceny kvality (EFQM)

ISO 17799

Poradenstvo EUROPGAP

ISO/TS 16949

Pozorovanie výziev pre dotácie

Vyhotovenie projektov

Aktuálne dotácie

Hľadanie dotácie

Kurz interného audítora kvality

Kurz interného audítora pre environmentálny manažment

Školenie manažéra kvality

Zvyšovanie kvalifikácie interných audítorov podľa ISO 14001:2004.

Články

Poradenstvo

Odborný slovník manažérstva kvality

Predstavenie firmy

Politika kvality

Organizačná schéma

Referencie

Kontakt

STandard-Team Kft.
(c) 2005 Všetky práva vyhradené!

Vypracovaie webovej stránky :
Xpedient Tanácsadó Kft.

Reklamný darček , darček Dodávateľ
Velünk Kft.

Manažérstvo kvality. Miesto papierovania zvýšenie účinnosti.

Poradenstvo environmentálneho manažmentu

Online plánovanie designu, vypracovanie webovej stránky. Webová stránka ako lacná pracovná sila.

 

Zásady manažérstva kvality

Aby sa organizácia úspešne viedla a fungovala, je nevyhnutné ju usmerňovať a riadiť systematickým a transparentným spôsobom. Úspech môže priniesť zavedenie a udržiavanie systému manažérstva, ktorý sa navrhol tak, aby trvalo zlepšoval výkonnosť a súčasne sa zaoberal potrebami všetkých zainterosovaných strán. Manažérstvo organizácie zahŕňa okrem ďalších manažérskych disciplín aj manažérstvo kvality.

Určilo sa osem zásad manažérstva kvality, ktoré môže vrcholový manažment využiť pri vedení organizácie smerom k zlepšenej výkonnosti:

  1. Zameranie sa na zákazníka - organizácie závisia od svojích zákazníkov, a preto majú chápať ich súčasné a budúce potreby, majú uspokojovať požiadavky zákazníkov a majú sa snažiť prekonať ich očakávania
  2. Vodcovstvo - vodcovia určujú jednotu účelu a smerovanie organizácie, majú vytvárať a udržiavať interné prostredie, v ktorom sa pracovníci plne zapoja do plnenia cieľov organizácie
  3. Zapojenie pracovníkov - pracovníci na všetkých úrovniach sú základom organizácie a ich plné zapojenie umožňuje využívať ich schopnosti na prospech organizácie
  4. Procesný prístup - želaný výsledok sa dosiahne účinnejšie, ak sa činnosti a súvisiace zdroje riadia ako proces
  5. Systémový prístup k manažérstvu - identifikácia, pochopenie a riadenie vzájomne previazaných procesov ako systém prispieva k efektívnosti a účinnosti organizácie pri dosahovaní cieľov
  6. Trvalé zlepšovanie - trvalým cieľom organizácie má byť nepretržité zlepšovanie jej celkovej výkonnosti
  7. Rozhodovanie na základe faktov - efektívne rozhodnutia sa zakladajú na analýze údajov a informácií
  8. Vzájomne významné vzťahy s dodávateľmi - organizácia a jej dodávatelia sú vzájomne závislí a ich vzájomne výhodný vzťah umocňuje schopnosť obidvoch vytvárať hodnotu.


Týchto osem zásad manažérstva kvality tvorí základ noriem systému manažérstva kvality súboru ISO 9000. Úspešné využívanie ôsmich zásad manažérstva organizáciou prinesie úžitok zainteresovaným stranám v podobe zlepšenej návratnosti prostriedkov, vytvorenej hodnoty a zvýšeniej stability. s

 

 

Web predbieha v reklame noviny

Pred šiestimi rokmi patril internetu vo Veľkej Británii trhový podiel len vo výške jedného percenta

Zásady manažérstva kvality

Aby sa organizácia úspešne viedla a fungovala, je nevyhnutné ju usmerňovať a riadiť systematickým a transparentným spôsobom. Úspech môže priniesť zavedenie a udržiavanie systému manažérstva, ktorý sa navrhol tak, aby trvalo zlepšoval výkonnosť a súčasne sa zaoberal potrebami všetkých zainterosovaných strán. Manažérstvo organizácie zahŕňa okrem ďalších manažérskych disciplín aj manažérstvo kvality.

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Požiadavky systému manažérstva kvality predovšetkým v oblasti pracovného prostredia ovplyvňujú nielen vlastných zamestnancov, ale aj verejnosť v bezprostrednom okolí podniku. Preto sa kladie čoraz väčší dôraz na splnenie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov podniku pri práci v súvislosti s novými právnymi požiadavkami týkajúcimi sa nebezpečných havárii i občanov v rizikovej zóne v okolí podnikov.

Integrácia systémov riadenia kvality, bezpečnosti a životného prostredia v nadväznosti na procesy riadenia

Nové moderné teórie manažérskeho myslenia a konania kladú na prvé miesto uplatnenie synergického efektu. Osoba manažéra alebo vrcholové vedenie je integrované do - systému integrovaného manažmentu vychádzajúceho z princípov procesného riadenia, založenom na trvalom riadení zmien (manažment zmeny).
Pýtajte našu ponuku tu!
Po krátkom dotazníku
Vás navštívi náš
pracovník s ponukou!
Szavazás

Podľa Vás je Systém manažérstva kvality užitočný?

My už máme a podľa nás sa to oplatilo zaviesť
Systém nie je veľmi užitočný, ale certifikát sme potrebovali, lebo ho od nás už veľakrát pýtali
Už sme oľutovali, že sme zaviedli systém, lebo zdržiava našu prácu
Získanie certifikátu nám zabezpečil dobrý hospodársky výsledok, a samotný systém je tiež dobrá vec