ISO 9001

ISO 14001

HACCP

ISO 22000

Online marketing

OHSAS 18001

Environmentálne technológie

CE

AQAP

Príprava pre výhru ceny kvality (EFQM)

ISO 17799

Poradenstvo EUROPGAP

ISO/TS 16949

Pozorovanie výziev pre dotácie

Vyhotovenie projektov

Aktuálne dotácie

Hľadanie dotácie

Články

Poradenstvo

Odborný slovník manažérstva kvality

Predstavenie firmy

Politika kvality

Organizačná schéma

Referencie

Kontakt

Manažérstvo kvality. Miesto papierovania zvýšenie účinnosti.

Poradenstvo environmentálneho manažmentu

Online plánovanie designu, vypracovanie webovej stránky. Webová stránka ako lacná pracovná sila.

 

HACCP

Prečo potrebuje Vaša firma HACCP?


Lebo vo všetkých členských štátoch Európskej únie, tak aj na Slovensku od 1. Mája 2004 je povinné zaviesť a prevádzkovať systém HACCP. V prípade, ak sa zaoberáte výrobou potravín, ich distribúciou alebo obchodnou činnosťou, aj pre Vás platí tento zákon

Je systém HACCP drahý a komplikovaný? Mi vypracujeme Váš systém HACCP v závislosti od veľkosti a rôznorodosti činnosti firmy. Ak je Vaším podnikaním malá cukráreň, potraviny alebo reštaurácia, nepotrebujete také zdĺhavé poradenstvo ako v konzervárni. Ak chcete jednoduchý systém HACCP za prijateľnú cenu pýtajte našu ponuku tu!

Čo znamená systém HACCP? Systém kritických bodov – HACCP ( Hazard Analisis Critical Control Points) je analýza nebezpečia narušenia zdravotnej, alebo hygienickej nezávadnosti potravín, identifikácia kritických bodov a preventívne zaistenie kontroly v týchto bodoch. Systém kritických bodov je systém zaisťujúci zdravotnú nezávadnosť potravín zavedením preventývnych opatrení.

Zásady HACCP a jednotlivé fázy.

1. Vykonanie analýzy nebezpečia ( hazard analysis) – proces zhromažďovania a hodnotenia informácii o nebezpečiach a podmienkach ich prítomnosti, ako aj rozhodnutí o zaradení nebezpečí významných pre ohrozenie zdravotnej nezávadnosti potravín do plánu systému kritických bodov.

2. Určenie krotických bodov.

3. Analýza a zistenie hraničných hodnôt a tolerancii kritických bodov.

4. Vytvorenie monitorovacích systémov kritických bodov, stanovenie plánovaných preskúmaní a kontrôl a vypracovanie predpisov na analýzu údajov

5. Určenie nápravných opatrení v prípade prekročenia kritických hodnôt.

6. Vypracovanie dokumentačného systému.

7. Zavedenie systému a školenie pracovníkov.

8. Zavednie postupov na vyhodnotenie HACCP, potvrdenie a kotrola systému.

Výhody HACCP:

Výhody pre výrobcov Výhody pre kupujúcich
 • Zlepší sa prehľadnosť výrobného procesu
 • Vytvorí sa bezpečný základ pre budovanie systému manažérstva kvality
 • Napomáha k systematickému a pravidelnému výkonu práce
 • Zlepší sa dôvera zákazníkov
 • Poskytne ochranu v súdnych procesoch v oblasti zodpovednosti výrobkov
 • Môže sa použiť pre celý potravinový reťazec
 • Postupné zlepšovanie v súlade so zákazníckymi požiadavkami.
 • Rastie bezpečtnosť spotreby výrobkov
 • Ochrana pred zdravotnými a finančnými škodami
 • Kontrola dodávateľov
 • Vyššia úroveň uspokojovania požiadaviek


Pomocou firmy STandard-Team s.r.o.budete mať možnosť vytvoriť systém HACCP, ktorý neskôr môžete rozvinúť na ISO 9000 systém manažérstva kvality, respektívne integrovanie HACCP do existujúceho systému manažérstva kvality. Ak chcete jednoduchý systém HACCP za výhadných podmienok pýtajte našu ponuku tu.

 

Web predbieha v reklame noviny

Pred šiestimi rokmi patril internetu vo Veľkej Británii trhový podiel len vo výške jedného percenta

Zásady manažérstva kvality

Aby sa organizácia úspešne viedla a fungovala, je nevyhnutné ju usmerňovať a riadiť systematickým a transparentným spôsobom. Úspech môže priniesť zavedenie a udržiavanie systému manažérstva, ktorý sa navrhol tak, aby trvalo zlepšoval výkonnosť a súčasne sa zaoberal potrebami všetkých zainterosovaných strán. Manažérstvo organizácie zahŕňa okrem ďalších manažérskych disciplín aj manažérstvo kvality.

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Požiadavky systému manažérstva kvality predovšetkým v oblasti pracovného prostredia ovplyvňujú nielen vlastných zamestnancov, ale aj verejnosť v bezprostrednom okolí podniku. Preto sa kladie čoraz väčší dôraz na splnenie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov podniku pri práci v súvislosti s novými právnymi požiadavkami týkajúcimi sa nebezpečných havárii i občanov v rizikovej zóne v okolí podnikov.

Integrácia systémov riadenia kvality, bezpečnosti a životného prostredia v nadväznosti na procesy riadenia

Nové moderné teórie manažérskeho myslenia a konania kladú na prvé miesto uplatnenie synergického efektu. Osoba manažéra alebo vrcholové vedenie je integrované do - systému integrovaného manažmentu vychádzajúceho z princípov procesného riadenia, založenom na trvalom riadení zmien (manažment zmeny).
Pýtajte našu ponuku tu!
Po krátkom dotazníku
Vás navštívi náš
pracovník s ponukou!