ISO 9001

ISO 14001

HACCP

ISO 22000

Online marketing

OHSAS 18001

Environmentálne technológie

CE

AQAP

Príprava pre výhru ceny kvality (EFQM)

ISO 17799

Poradenstvo EUROPGAP

ISO/TS 16949

Pozorovanie výziev pre dotácie

Vyhotovenie projektov

Aktuálne dotácie

Hľadanie dotácie

Články

Poradenstvo

Odborný slovník manažérstva kvality

Predstavenie firmy

Politika kvality

Organizačná schéma

Referencie

Kontakt

Manažérstvo kvality. Miesto papierovania zvýšenie účinnosti.

Poradenstvo environmentálneho manažmentu

Online plánovanie designu, vypracovanie webovej stránky. Webová stránka ako lacná pracovná sila.

 

Príprava systému environmentálneho manažérstva ISO 14001

Prečo voliť firmu STandard-Team s.r.o. v tomto prípade. Ak chcete vybudovať Systém environmentálneho manažmentu ISO 14001, alebo ak chcete zvýšiť účinnosť existujúceho systému, tak preto,

lebo naši poradcovia sú vysoko kvalifikovaní inžinieri z oblasti Environmentálneho manažérstva, ktorí Vám poskytnú vhodnú pomoc na zníženie zaťaženia environmentálnych problémov neplatenia peňažných pokút na ochranu životného prostredia a pri vytvorení praktických súseností. Pre podrobnejčie informácie žiadajte ponuku tu!

Výsledkom spoločnej práce je jeden efektívny systém v súlade s normou ISO 14001, je možný certifikácie akoukoľvek certifikačnou firmou. Systém environmentálneho manažérstva je naozaj užitočná vec! Ak chcete Vašu firmu dať do poriadku z pohľadu Environmentálneho manažmentu pýtajte našu ponuku tu!

Načo je dobrý systém ISO 14001? V súčasnosti sa kladie čoraz väčší dôraz na životné prostredie. Ak je naše podnikanie zamerané na životné prostredie, naši zákazníci to hodnotia pozitívne. V tom prípade ak nie, úrady to trestajú čoraz prísnejšie. Buďte sympatický pre vaších zákazníkov a vyhnite sa plateniu pokút. Počas budovania systému environmentálneho manažérstva Vás naši poradcovia upozornia na to, ako môžete vykonávať svoju činnosť bez toho, aby ste neznečisťovali svoje životné prostredie a aby Vás to nesálo veľa peňazí. Ak chcete vyhnúť plateniu pokút a chcete sa pre svojích zákazníkov javiť v pozitívnom svetle pýtajte našu ponuku tu!

Prečo rozmýšľajú úrady aj Vaši zákazníci pozitávne o systéme environmentálneho manažérstva pozitívne? Všetky výrobky a služby sú vo vzájomnom pôsobení s prírodou a prostredím vybudovaným človekom. Škodlivý vplyv výrobkov a služieb na prostredie vyvoláva čoraz silnejšie spoločenské reakcie, ktoré sa prejavujú vo forme právnych, politických a občianskych protestov. Nárast dôležitosti ochrany životného prostredia spoločnosti, prísnejšie environmentálne predpisy, zvyšovanie cien energie nútia organizácie, aby prehodnotili doterajšie činnosti a vybudovali efektívnejší systém environmentálneho manažmentu. Jedným týmto nástrojom je systém ISO 14001. Ak chcete účinný systém ISO 14001 pýtajte našu ponuku tu!

V budúcnosti každej firmy má rozhodujúcu rolu nakoľko spozná vedenie podniku možnosti environmentálneho manažmentu a nakoľko je schopné vytvoriť takýto systém. Environmentálny manažment znamená taký systém, v ktorom ústrednú úlohu má zabránenie znečisteniu životného prostredia a efektívne využitie energie. Vypracovanie systému environmentálneho manažmentu v súlade s normou ISO 14001 sa uskutočnilo na základe očakávaní zákazníkov, verejnej mienky a na stupňovanie konkurencieshopnosti firiem. Hlavné charakteristiky systému environmentálneho manažérstva sú systematickosť, prehľadnosť a odbornosť.

Zavedením systému ISO 14001 sa dosiahnú nasledovné pozitívne účinky:

 • Zníži sa
  • materiálne a energetické využitie
  • škodlivý materiál
  • vzniknutý odpad
  • environmentálne riziko
 • Zlepší sa
  • postavenie firmy z spoločenského a trhového postavenia
  • získanie, udržanie a rozšírenie domáceho a zahraničného trhu

V prípade ak chcete pre Vašu firmu tieto výhody, pýtajte našu ponuku tu!

Vybudovanie a prevádzkovanie systému envinronmentálneho manažérstva je sústavný proces, ktorý sa zakladá na pravidelne opakujúcich sa procesoch. V systéme má každý presne definovanú úlohu a zodpovednosť, respektíve je riadená metóda na výkon činností. O procese budovania Systému environmentálneho manažérstva sa môžere viac dozvedieť tu.


 

Web predbieha v reklame noviny

Pred šiestimi rokmi patril internetu vo Veľkej Británii trhový podiel len vo výške jedného percenta

Zásady manažérstva kvality

Aby sa organizácia úspešne viedla a fungovala, je nevyhnutné ju usmerňovať a riadiť systematickým a transparentným spôsobom. Úspech môže priniesť zavedenie a udržiavanie systému manažérstva, ktorý sa navrhol tak, aby trvalo zlepšoval výkonnosť a súčasne sa zaoberal potrebami všetkých zainterosovaných strán. Manažérstvo organizácie zahŕňa okrem ďalších manažérskych disciplín aj manažérstvo kvality.

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Požiadavky systému manažérstva kvality predovšetkým v oblasti pracovného prostredia ovplyvňujú nielen vlastných zamestnancov, ale aj verejnosť v bezprostrednom okolí podniku. Preto sa kladie čoraz väčší dôraz na splnenie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov podniku pri práci v súvislosti s novými právnymi požiadavkami týkajúcimi sa nebezpečných havárii i občanov v rizikovej zóne v okolí podnikov.

Integrácia systémov riadenia kvality, bezpečnosti a životného prostredia v nadväznosti na procesy riadenia

Nové moderné teórie manažérskeho myslenia a konania kladú na prvé miesto uplatnenie synergického efektu. Osoba manažéra alebo vrcholové vedenie je integrované do - systému integrovaného manažmentu vychádzajúceho z princípov procesného riadenia, založenom na trvalom riadení zmien (manažment zmeny).
Pýtajte našu ponuku tu!
Po krátkom dotazníku
Vás navštívi náš
pracovník s ponukou!