ISO 9001

ISO 14001

HACCP

ISO 22000

Online marketing

OHSAS 18001

Environmentálne technológie

CE

AQAP

Príprava pre výhru ceny kvality (EFQM)

ISO 17799

Poradenstvo EUROPGAP

ISO/TS 16949

Pozorovanie výziev pre dotácie

Vyhotovenie projektov

Aktuálne dotácie

Hľadanie dotácie

Články

Poradenstvo

Odborný slovník manažérstva kvality

Predstavenie firmy

Politika kvality

Organizačná schéma

Referencie

Kontakt

Manažérstvo kvality. Miesto papierovania zvýšenie účinnosti.

Poradenstvo environmentálneho manažmentu

Online plánovanie designu, vypracovanie webovej stránky. Webová stránka ako lacná pracovná sila.

 

Politika kvality

Našim cieľom je vybudovanie dobre fungujúceho, ľahko pochopiteľného systému orientovaného na zákazníka. Takto naši zákazníci aj po skončení práce budú s radosťou spomínať na Standard-Team s.r.o.. Považujeme za dôležité pri zlepšení práce názory našich zákazníkov. Vieme sa pružne prispôsobiť k rôznym požiadavkám zákazníkov. Naši pracovníci sú kvalifikovaní, vedia, že systém kvality je súčasťou politiky predaja, v nej opísané sú povinne platné a ich práca závisí od zákazníkov.
Náš systém je postupne zlepšovaný, Zodpovedáme požiadavkám STN EN ISO 9001:2001.

Naše motto: "Neexistuje na svete taká vec, ktorá sa nemôže ešte trocha pokaziť a ktorá sa vie predať ešte lacnejšie. Koho zaujíma iba cena, ten si zaslúži, aby sa stal obeťou takýchto špekulácii "

Úlohy a ciele našej politiky kvality:

 • Snažíme sa o získanie dôvery našich zákazníkov, objednávateľov poskytovaním služieb vysokej úrovne.
 • Dokumentačný systém neustále zlepšujeme nasledujúc rozvoj a rast firmy Standard-Team s.r.o.
 • Skúmame výkon dodávateľov a subdodávateľov a snažíme sa aby dodávatelia zodpovedali požiadavkám kvality a politike kvality.
 • V záujme postupného zlepšovania odhalíme naše slabé miesta a vykonáme opatrenia na ich odstránenie.
 • Rozvíjame procesy poradenstva v súlade nárastu trhových požiadaviek.
 • Postupne vzdelávame našich zamestnancov, aby zodpovedali novým požiadavkám.
 • Celá skupina firmy Standard-Team s.r.o. musí dodržiavať politiku kvality, respektívne predpisy Príručky kvality a súvisiace dokumenty. Podpisom tohoto dokumentu osobne potvrdzujeme odhodlanosť k vyššie uvedeným cieľom.   

  Web predbieha v reklame noviny

  Pred šiestimi rokmi patril internetu vo Veľkej Británii trhový podiel len vo výške jedného percenta

  Zásady manažérstva kvality

  Aby sa organizácia úspešne viedla a fungovala, je nevyhnutné ju usmerňovať a riadiť systematickým a transparentným spôsobom. Úspech môže priniesť zavedenie a udržiavanie systému manažérstva, ktorý sa navrhol tak, aby trvalo zlepšoval výkonnosť a súčasne sa zaoberal potrebami všetkých zainterosovaných strán. Manažérstvo organizácie zahŕňa okrem ďalších manažérskych disciplín aj manažérstvo kvality.

  Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  Požiadavky systému manažérstva kvality predovšetkým v oblasti pracovného prostredia ovplyvňujú nielen vlastných zamestnancov, ale aj verejnosť v bezprostrednom okolí podniku. Preto sa kladie čoraz väčší dôraz na splnenie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov podniku pri práci v súvislosti s novými právnymi požiadavkami týkajúcimi sa nebezpečných havárii i občanov v rizikovej zóne v okolí podnikov.

  Integrácia systémov riadenia kvality, bezpečnosti a životného prostredia v nadväznosti na procesy riadenia

  Nové moderné teórie manažérskeho myslenia a konania kladú na prvé miesto uplatnenie synergického efektu. Osoba manažéra alebo vrcholové vedenie je integrované do - systému integrovaného manažmentu vychádzajúceho z princípov procesného riadenia, založenom na trvalom riadení zmien (manažment zmeny).
  Pýtajte našu ponuku tu!
  Po krátkom dotazníku
  Vás navštívi náš
  pracovník s ponukou!