ISO 9001

ISO 14001

HACCP

ISO 22000

Online marketing

OHSAS 18001

Environmentálne technológie

CE

AQAP

Príprava pre výhru ceny kvality (EFQM)

ISO 17799

Poradenstvo EUROPGAP

ISO/TS 16949

Pozorovanie výziev pre dotácie

Vyhotovenie projektov

Aktuálne dotácie

Hľadanie dotácie

Články

Poradenstvo

Odborný slovník manažérstva kvality

Predstavenie firmy

Politika kvality

Organizačná schéma

Referencie

Kontakt

Manažérstvo kvality. Miesto papierovania zvýšenie účinnosti.

Poradenstvo environmentálneho manažmentu

Online plánovanie designu, vypracovanie webovej stránky. Webová stránka ako lacná pracovná sila.

 

Vyhotovenie projektu, získanie dotácie

Našou myšlienkou je, že projekt treba úspešne získať, nestačí len vypracovať. Za vypracovanie projektov nechce nikto platiť, ale získané dotácie by každý prijal. Rozhodne nepatríme do kategórie poradcov, ktorí realizujú vopred neúspešné projekty a žiadajú odmenu pred dosiahnutím prínosu klientovi. Vzhľadom k tomu, že sa zamieravame na prukazateľné výsledky, súvisí naša odmena s úspechom nášho klienta, a preto je nám poukázaná až po podpise zmluvy o pridelení finančných prostriedkov. Výnimkou je registračný poplatok, lebo podľa našej skúsenosti klienti neberú vážne bezplatné služby. Registračný poplatok je u nás v hodnote 10.000,- Sk, čo je potrebné zaplatiť pri podpísaní zmluvy. To je ale veľmi malé riziko, pre získanie mnohonásobnej investície...

Pýtajte našu ponuku teraz, lebo doba zistenia konečného výsledku je veľmi dlhá!

Vypracovanie projektov

Poverenie na vypracovanie projektov v každom prípade je písomná.
Vypracovanie projektov je spoločná práca firmy Standard-Team s.r.o. a Objednávateľa, počas čoho obidve strany majú záväzky.

Záväzky Povereného:

 • Zaručuje absolútnu dôvernosť, získané informácie neposkytne tretej osobe, bez súhlasu Objednávateľa;
 • Projekt vypracuje podľa požiadaviek výzvy, a vhodných formulárov;
 • Poskytne Objednávateľovi potrebné informácie pri vypracovaní projektu, a s pomocou poradenstva pomôže pri vypracovaní príloh a ústnych odôvedneniach.

 • Záväzky Objednávateľa:
 • Poskytne firemné informácie, ktoré sú potrebné k vyhotoveniu projektu;
 • V dohovorenom konzultačnom termíne zabezpečuje prítomnosť kompetentných osôb a potrebných dokumentov;
 • Zabezpečí materialne zdroje potrebné k vyhotoveniu projektu
 • Zabezpečí peňažné zdroje potrebné k vyhotovenie a predloženie projektu;

 • Za vypracovanie projektu a za presnosť a pravdivosť údajov je zodpovedný Poverený.

  Objednávateľ súhlasí s tým, aby poskytnuté firemné informácie počas vyhotovenia projektu firma STandard-Team s.r.o. archivoval vo svojej centrálnej databáze.
  V prípade ak Objednávateľ vyžaduje, v budúcnosti dostane informácie o aktuálnych výzvach týkajúcich sa o svoju firmu

   

  Web predbieha v reklame noviny

  Pred šiestimi rokmi patril internetu vo Veľkej Británii trhový podiel len vo výške jedného percenta

  Zásady manažérstva kvality

  Aby sa organizácia úspešne viedla a fungovala, je nevyhnutné ju usmerňovať a riadiť systematickým a transparentným spôsobom. Úspech môže priniesť zavedenie a udržiavanie systému manažérstva, ktorý sa navrhol tak, aby trvalo zlepšoval výkonnosť a súčasne sa zaoberal potrebami všetkých zainterosovaných strán. Manažérstvo organizácie zahŕňa okrem ďalších manažérskych disciplín aj manažérstvo kvality.

  Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  Požiadavky systému manažérstva kvality predovšetkým v oblasti pracovného prostredia ovplyvňujú nielen vlastných zamestnancov, ale aj verejnosť v bezprostrednom okolí podniku. Preto sa kladie čoraz väčší dôraz na splnenie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov podniku pri práci v súvislosti s novými právnymi požiadavkami týkajúcimi sa nebezpečných havárii i občanov v rizikovej zóne v okolí podnikov.

  Integrácia systémov riadenia kvality, bezpečnosti a životného prostredia v nadväznosti na procesy riadenia

  Nové moderné teórie manažérskeho myslenia a konania kladú na prvé miesto uplatnenie synergického efektu. Osoba manažéra alebo vrcholové vedenie je integrované do - systému integrovaného manažmentu vychádzajúceho z princípov procesného riadenia, založenom na trvalom riadení zmien (manažment zmeny).
  Pýtajte našu ponuku tu!
  Po krátkom dotazníku
  Vás navštívi náš
  pracovník s ponukou!