ISO 9001

ISO 14001

HACCP

ISO 22000

Online marketing

OHSAS 18001

Environmentálne technológie

CE

AQAP

Príprava pre výhru ceny kvality (EFQM)

ISO 17799

Poradenstvo EUROPGAP

ISO/TS 16949

Pozorovanie výziev pre dotácie

Vyhotovenie projektov

Aktuálne dotácie

Hľadanie dotácie

Články

Poradenstvo

Odborný slovník manažérstva kvality

Predstavenie firmy

Politika kvality

Organizačná schéma

Referencie

Kontakt

Manažérstvo kvality. Miesto papierovania zvýšenie účinnosti.

Poradenstvo environmentálneho manažmentu

Online plánovanie designu, vypracovanie webovej stránky. Webová stránka ako lacná pracovná sila.

 
Hľadanie v slovníku
Hľadané slovo:
Kategória :
Nájdené slová 1/1 oldal
1. špecifikácia vysvetlenie
2. audit vysvetlenie
3. audítor vysvetlenie
4. audítorský tím vysvetlenie
5. auditovaná organizácia vysvetlenie
6. charakteristika vysvetlenie
7. charakteristika kvality vysvetlenie
8. chyba vysvetlenie
9. cieľ kvality vysvetlenie
10. dodávateľ vysvetlenie
11. dôkaz auditu vysvetlenie
12. dokument vysvetlenie
13. efektívnosť vysvetlenie
14. informácia vysvetlenie
15. infraštruktúra vysvetlenie
16. klient auditu vysvetlenie
17. kompetentnosť vysvetlenie
18. kontrola vysvetlenie
19. kritéria auditu vysvetlenie
20. kvalita vysvetlenie
21. manažérstvo vysvetlenie
22. manažérstvo kvality vysvetlenie
23. meracie zariadenie vysvetlenie
24. metrologická charakteristika vysvetlenie
25. metrologická funkcia vysvetlenie
26. metrologická konfirmácia vysvetlenie
27. náprava vysvetlenie
28. nápravná činnosť vysvetlenie
29. návrh a vývoj vysvetlenie
30. nezhoda vysvetlenie
31. objektívny dôkaz vysvetlenie
32. oprava vysvetlenie
33. organizácia vysvetlenie
34. organizačná štruktúra vysvetlenie
35. plán kvality vysvetlenie
36. plánovanie kvality vysvetlenie
37. požiadavka vysvetlenie
38. politika kvality vysvetlenie
39. postup vysvetlenie
40. povolenie výnimky vysvetlenie
41. pracovné prostredie vysvetlenie
42. prepracovanie vysvetlenie
43. preskúmanie vysvetlenie
44. pretriedenie vysvetlenie
45. preventívna činnosť vysvetlenie
46. príručka kvality vysvetlenie
47. proces vysvetlenie
48. proces kvalifikácie vysvetlenie
49. proces merania vysvetlenie
50. produkt vysvetlenie
51. program auditu vysvetlenie
52. projektovanie vysvetlenie
53. riadenie kvality vysvetlenie
54. skúška vysvetlenie
55. sledovateľnosť vysvetlenie
56. spokojnosť zákazníka vysvetlenie
57. spôsobilosť vysvetlenie
58. spoľahlivosť vysvetlenie
59. stupeň vysvetlenie
60. systém vysvetlenie
61. systém manažérstva vysvetlenie
62. systém manažérstva kvality vysvetlenie
63. systém riadenia merania vysvetlenie
64. technický expert vysvetlenie
65. trvalé zlepšovanie vysvetlenie
66. účinnosť vysvetlenie
67. uvoľnenie vysvetlenie
68. validácia, potvrdenie platnosti vysvetlenie
69. verifikácia, overenie vysvetlenie
70. vrcholový manažment vysvetlenie
71. zabezpečovanie kvality vysvetlenie
72. zainteresovaná strana vysvetlenie
73. zákazník vysvetlenie
74. záver auditu vysvetlenie
75. záznam vysvetlenie
76. zhoda vysvetlenie
77. zistenia auditu vysvetlenie
78. zlepšovanie kvality vysvetlenie
79. zošrotovanie vysvetlenie
Nájdené slová 1/1 oldal
 

Web predbieha v reklame noviny

Pred šiestimi rokmi patril internetu vo Veľkej Británii trhový podiel len vo výške jedného percenta

Zásady manažérstva kvality

Aby sa organizácia úspešne viedla a fungovala, je nevyhnutné ju usmerňovať a riadiť systematickým a transparentným spôsobom. Úspech môže priniesť zavedenie a udržiavanie systému manažérstva, ktorý sa navrhol tak, aby trvalo zlepšoval výkonnosť a súčasne sa zaoberal potrebami všetkých zainterosovaných strán. Manažérstvo organizácie zahŕňa okrem ďalších manažérskych disciplín aj manažérstvo kvality.

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Požiadavky systému manažérstva kvality predovšetkým v oblasti pracovného prostredia ovplyvňujú nielen vlastných zamestnancov, ale aj verejnosť v bezprostrednom okolí podniku. Preto sa kladie čoraz väčší dôraz na splnenie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov podniku pri práci v súvislosti s novými právnymi požiadavkami týkajúcimi sa nebezpečných havárii i občanov v rizikovej zóne v okolí podnikov.

Integrácia systémov riadenia kvality, bezpečnosti a životného prostredia v nadväznosti na procesy riadenia

Nové moderné teórie manažérskeho myslenia a konania kladú na prvé miesto uplatnenie synergického efektu. Osoba manažéra alebo vrcholové vedenie je integrované do - systému integrovaného manažmentu vychádzajúceho z princípov procesného riadenia, založenom na trvalom riadení zmien (manažment zmeny).
Pýtajte našu ponuku tu!
Po krátkom dotazníku
Vás navštívi náš
pracovník s ponukou!