ISO 9001

ISO 14001

HACCP

ISO 22000

Online marketing

OHSAS 18001

Environmentálne technológie

CE

AQAP

Príprava pre výhru ceny kvality (EFQM)

ISO 17799

Poradenstvo EUROPGAP

ISO/TS 16949

Pozorovanie výziev pre dotácie

Vyhotovenie projektov

Aktuálne dotácie

Hµadanie dotácie

Články

Poradenstvo

Odborný slovník manaľérstva kvality

Predstavenie firmy

Politika kvality

Organizačná schéma

Referencie

Kontakt

Manaľérstvo kvality. Miesto papierovania zvýąenie účinnosti.

Poradenstvo environmentálneho manaľmentu

Online plánovanie designu, vypracovanie webovej stránky. Webová stránka ako lacná pracovná sila.

 

Firma Standard-Team s.r.o. uskutočňuje ąkolenia pre malé skupiny zamerané na praktické skúsenosti. ©kolenia uskutočňujeme v rôznych mestách Slovenska, Maďarska a Rumunska, avąak na Vaąu poľiadavku aj vo Vaąej firme

Vyberte si vhodný termín a vyplňte prihláąku!

Názov ąkolenia Plánovaný termín ąkolenia Trvanie ąkolenia Cena ąkolenia
Kurz interného audítora kvality 2005.03.01-03
2005.06.07-09
2005.09.06-08
2005.12.06-08
3 dni 80 000 Ft
Kurz interného audítora pre environmentálny manaľment 2005.04.26-28
2005.10.25-27
3 dni 80 000 Ft
©kolenie manaľéra kvality 2005.05.24-26
2005.11.15-17
3 dni 80 000 Ft
Zvyąovanie kvalifikácie interných audítorov podµa ISO 14001:2004. 2005.06.01
2005.07.01
2005.09.09
1 dni 20 000 Ft


V prípade individuálnej poľiadavky pre 10 účastníkov usporiadame mimoriadne ąkolenie v sídle Vaąej firmy!
Maximálny počet účastníkov plánovaných ąkolení je 12 osôb.
Cena ąkolenia pre osobu zahŕňa: účas» na ąkolení, poznámky, občerstvenie, skúąku a obed.
Výnimku tvorí Kurz pre zvyąovanie kvalifikácie interných audítorov podµa ISO 14001:2004, kde sa kurz nekončí skúąkou. Získanie vysvedčenia znamená ďaląiu prílrľitos» aj ďaląie náklady.

 

Web predbieha v reklame noviny

Pred šiestimi rokmi patril internetu vo Veµkej Británii trhový podiel len vo výške jedného percenta

Zásady manaľérstva kvality

Aby sa organizácia úspešne viedla a fungovala, je nevyhnutné ju usmerňova» a riadi» systematickým a transparentným spôsobom. Úspech môľe prinies» zavedenie a udrľiavanie systému manaľérstva, ktorý sa navrhol tak, aby trvalo zlepšoval výkonnos» a súčasne sa zaoberal potrebami všetkých zainterosovaných strán. Manaľérstvo organizácie zahŕňa okrem ďalších manaľérskych disciplín aj manaľérstvo kvality.

Systém manaľérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Poľiadavky systému manaľérstva kvality predovšetkým v oblasti pracovného prostredia ovplyvňujú nielen vlastných zamestnancov, ale aj verejnos» v bezprostrednom okolí podniku. Preto sa kladie čoraz väčší dôraz na splnenie poľiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov podniku pri práci v súvislosti s novými právnymi poľiadavkami týkajúcimi sa nebezpečných havárii i občanov v rizikovej zóne v okolí podnikov.

Integrácia systémov riadenia kvality, bezpečnosti a ľivotného prostredia v nadväznosti na procesy riadenia

Nové moderné teórie manaľérskeho myslenia a konania kladú na prvé miesto uplatnenie synergického efektu. Osoba manaľéra alebo vrcholové vedenie je integrované do - systému integrovaného manaľmentu vychádzajúceho z princípov procesného riadenia, zaloľenom na trvalom riadení zmien (manaľment zmeny).
Pýtajte naąu ponuku tu!
Po krátkom dotazníku
Vás navątívi náą
pracovník s ponukou!