ISO 9001

ISO 14001

HACCP

ISO 22000

Online marketing

OHSAS 18001

Environmentálne technológie

CE

AQAP

Príprava pre výhru ceny kvality (EFQM)

ISO 17799

Poradenstvo EUROPGAP

ISO/TS 16949

Pozorovanie výziev pre dotácie

Vyhotovenie projektov

Aktuálne dotácie

Hµadanie dotácie

Články

Poradenstvo

Odborný slovník manaľérstva kvality

Predstavenie firmy

Politika kvality

Organizačná schéma

Referencie

Kontakt

Manaľérstvo kvality. Miesto papierovania zvýąenie účinnosti.

Poradenstvo environmentálneho manaľmentu

Online plánovanie designu, vypracovanie webovej stránky. Webová stránka ako lacná pracovná sila.

 

ISO 9001, manaľérstvo kvality


Ak chcete vybudova» Systém manaľérstva kvality

ISO 9001

, alebo ak disponujete Systémom manaľérstva kvality, ale cítite, ľe je na obtiaľ firmy tak preto…….

©tátne dotácie alebo dotácie Európskej únie?


Písanie projektov? Sledovanie výziev? Chcete získa» peniaze pre Vaąe podnikanie pomocou finančného nenávratného príspevku tak preto, …..

ISO 14001 Systém environmentálneho manaľérstva? ISO 14001 konzultácie?


Ak chcete vybudova» Systém environmentálneho manaľmentu ISO 14001, alebo ak chcete zvýąi» účinnos» existujúceho systému, tak preto……

Vzdelávanie


Kurzy interných audítorov, manaľérov kvality vychádzajúcich z praktických skúseností normy ISO 9001, ISO 14001.
 

Web predbieha v reklame noviny

Pred šiestimi rokmi patril internetu vo Veµkej Británii trhový podiel len vo výške jedného percenta

Zásady manaľérstva kvality

Aby sa organizácia úspešne viedla a fungovala, je nevyhnutné ju usmerňova» a riadi» systematickým a transparentným spôsobom. Úspech môľe prinies» zavedenie a udrľiavanie systému manaľérstva, ktorý sa navrhol tak, aby trvalo zlepšoval výkonnos» a súčasne sa zaoberal potrebami všetkých zainterosovaných strán. Manaľérstvo organizácie zahŕňa okrem ďalších manaľérskych disciplín aj manaľérstvo kvality.

Systém manaľérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Poľiadavky systému manaľérstva kvality predovšetkým v oblasti pracovného prostredia ovplyvňujú nielen vlastných zamestnancov, ale aj verejnos» v bezprostrednom okolí podniku. Preto sa kladie čoraz väčší dôraz na splnenie poľiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov podniku pri práci v súvislosti s novými právnymi poľiadavkami týkajúcimi sa nebezpečných havárii i občanov v rizikovej zóne v okolí podnikov.

Integrácia systémov riadenia kvality, bezpečnosti a ľivotného prostredia v nadväznosti na procesy riadenia

Nové moderné teórie manaľérskeho myslenia a konania kladú na prvé miesto uplatnenie synergického efektu. Osoba manaľéra alebo vrcholové vedenie je integrované do - systému integrovaného manaľmentu vychádzajúceho z princípov procesného riadenia, zaloľenom na trvalom riadení zmien (manaľment zmeny).
Pýtajte naąu ponuku tu!
Po krátkom dotazníku
Vás navątívi náą
pracovník s ponukou!